ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μετά τη συγκέντρωση των Αιτήσεων Συμμετοχής, η Διαδικασίας Υπαγωγής στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Έλεγχος πληρότητας των Αιτήσεων Συμμετοχής ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε κατηγορία δυνητικά ωφελούμενου. Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα απορρίπτονται.
 • Διενέργεια Συνεντεύξεων με τους δυνητικά ωφελούμενους που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Αξιολόγηση των ωφελουμένων από Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», βάσει των καθορισθέντων κριτηρίων επιλογής για κάθε κατηγορία δυνητικά ωφελούμενου.
 • Δημιουργία καταλόγου τελικά ωφελουμένων, επιλαχόντων και απορριπτέων για κάθε κατηγορία.
 • Τελική επιλογή των ωφελουμένων – έγκριση των καταλόγων από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

• ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• ΕΝΤΥΠΟ Ε.3.2.5.1-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τα κριτήρια επιλογής που θα ληφθούν υπόψη και θα βαθμολογηθούν είναι:

(Α) ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ

 • Κατάσταση Ανέργου
 • Ηλικία
 • Οικογενειακή Κατάσταση
 • Ατομικό Εισόδημα
 • Αν έχει ωφεληθεί από ανάλογη δράση συμβουλευτικής ή/και κατάρτισης στην τελευταία τριετία
 • Προσωπική Συνέντευξη

(Β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

 • Ηλικία
 • Οικογενειακή Κατάσταση
 • Ατομικό Εισόδημα
 • Ατομικό Εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες επί του συνολικού ατομικού εισοδήματος
 • Έδρα της Αγροτικής Εκμετάλλευσης
 • Αν έχει ωφεληθεί από ανάλογη δράση συμβουλευτικής ή/και κατάρτισης στην τελευταία τριετία
 • Προσωπική Συνέντευξη

Επισημάνσεις επί των κριτηρίων:

 • Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα ή/και ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη της ίδιας οικογένειας εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του σχεδίου δράσης.
 • Υποψήφιος/α που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/η δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

1.1.       Γενικά

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
 • Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους υπηκόους τρίτων χωρών).

 

1.2.       Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες των δυνητικά ωφελούμενων

 • Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση [Αρ. Εντύπου:Ε.3.2.5.1 (3η Έκδοση)].
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή επικυρωμένα άλλα δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλαδή αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.
 • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο τόπος διαμονής π.χ. αντίγραφο μισθωτηρίου κατοικίας ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Οικονομικού Έτους 2011, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010 αλλά και για την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, λόγω χαμηλού εισοδήματος στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η νομίμως δεν υποχρεούται να υποβάλλει Φορολογική Δήλωση.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δήμου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής).
 • Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε δικαιολογητικό που εκδόθηκε από αρμόδια δημόσια αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου, αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας-και όχι μόνο της επιμέλειας-σε έναν εκ των διαζευγμένων γονέων σε περίπτωση διαφωνίας κ.ά.). Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης της ιδιότητας του μονογονέα παρέχονται στο «Παράρτημα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

 

1.3.       Επιπρόσθετα στα παραπάνω, ανά κατηγορία δυνητικά ωφελούμενου, απαιτούνται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ

Απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου του Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

 

 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:

  Βεβαίωση ασφάλισης στον κύριο κλάδο ασφάλισης ΟΓΑ.

 Φωτοαντίγραφο του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

 Ε1 για το οικονομικό έτος 2011 ή φωτοαντίγραφο αυτού.

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν προαιρετικά να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά (αν υπάρχουν):

 • Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο παρακολούθησης σεμιναρίου κατάρτισης σχετικού με το αντικείμενο και τους στόχους του τοπικού σχεδίου δράσης
 • Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας

 

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ