ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Μετά τη συγκέντρωση των Αιτήσεων Συμμετοχής, η Διαδικασίας Υπαγωγής στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: