ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής που θα ληφθούν υπόψη και θα βαθμολογηθούν είναι:

(Α) ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ

(Β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Επισημάνσεις επί των κριτηρίων:

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

1.1.       Γενικά

 

1.2.       Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες των δυνητικά ωφελούμενων

 

1.3.       Επιπρόσθετα στα παραπάνω, ανά κατηγορία δυνητικά ωφελούμενου, απαιτούνται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου του Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

 

Απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:

  Βεβαίωση ασφάλισης στον κύριο κλάδο ασφάλισης ΟΓΑ.

 Φωτοαντίγραφο του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

 Ε1 για το οικονομικό έτος 2011 ή φωτοαντίγραφο αυτού.

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν προαιρετικά να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά (αν υπάρχουν):